Trang chủ Giới thiệu chung Ban Giám đốc

Ban Giám đốc
(Ngày đăng :19/07/2023 12:00:00 SA)

I. Ban Giám đốc

II. Phân công nhiệm vụ cụ thể của lãnh đạo Sở

1. Giám đốc Hoàng Đại Thắng

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung mọi hoạt động công tác của Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định;

b) Trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ, lĩnh vực: Công tác tổ chức và cán bộ; công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, cơ chế chính sách ngành xây dựng; phòng chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động đầu tư xây dựng;

c) Tham gia thành viên các Hội đồng, các Ban chỉ đạo, tổ công tác theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Chủ tài khoản số 1 của Sở Xây dựng;

e) Chủ tịch các hội đồng: Sáng kiến; nâng lương; thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở; khoa học kỹ thuật của ngành;

f) Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý xây dựng;

g) Ký các văn bản gửi Bộ Xây dựng, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách.

2. Phó Giám đốc Sùng Thị Sua

a) Phụ trách lĩnh vực: Cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý tài chính, ngân sách của Sở và đơn vị trực thuộc theo phân cấp; hành chính văn phòng; phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực xây dựng; triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN IS0 9001: 2015 trong hoạt động của Sở;

b) Phó Chủ tịch các Hội đồng: Sáng kiến; thi đua khen thưởng, kỷ luật; nâng lương của Sở;

c) Chủ tài khoản số 2 của Sở Xây dựng;

d) Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh, các cấp, các ngành theo lĩnh vực công tác được phân công;

e) Chỉ đạo hoạt động của tổ chức đoàn thể thuộc Sở Xây dựng;

f) Trực tiếp phụ trách: Văn phòng;

g) Ký các văn bản thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công hoặc khi được Giám đốc ủy nhiệm;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Thái Lực

a) Phụ trách lĩnh vực: Kinh tế xây dựng; vật liệu xây dựng; đơn vị sự nghiệp công lập; phân tích dự báo, hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo, thống kê tổng hợp ngành Xây dựng; công tác tái định cư các dự án thuộc lĩnh vực Sở Xây dựng phụ trách;

b) Chủ tịch Hội đồng cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

c) Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động về Quân sự - Quốc phòng; dân quân tự vệ của ngành, an ninh trật tự cơ quan;

d) Chỉ đạo việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia trong phạm vi, trách nhiệm của Sở Xây dựng;

e) Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh, các cấp, các ngành theo lĩnh vực công tác được phân công;

f) Trực tiếp phụ trách: Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Sở;

g) Ký các văn bản thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công hoặc khi được Giám đốc ủy nhiệm;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

4. Phó Giám đốc Trịnh Quang Anh

a) Phụ trách lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng; Ban quản lý các chương trình, dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư;

b) Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh, các cấp, các ngành theo lĩnh vực công tác được phân công;

c) Chủ tài khoản số 3 của Sở Xây dựng;

d) Trực tiếp phụ trách: Phòng Quy hoạch – Kiến trúc và Nhà ở; Thanh tra Sở;

e) Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

f) Ký các văn bản thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công hoặc khi được Giám đốc ủy nhiệm;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

Tin liên quan

Ban Giám đốc(06/10/2014 9:40:36 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.