Trang chủ Các phòng ban Phòng giám định và quản lý chất lượng

Phòng Quản lý xây dựng
(Ngày đăng :01/03/2023 12:00:00 SA)

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Đoàn 
- Trình độ chuyên môn: Đại học. 
- Phó Trưởng phòng: 
- Trình độ chuyên môn: 
- Điện thoại: 0213 3.876 608 
- Mail: pqlxd.soxd@laichau.gov.vn

1. Chức năng

Phòng Quản lý xây dựng thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết kế xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân và cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài; cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức theo quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết kế xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân và cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài;

2.2. Tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo quy định của pháp luật;

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh;

2.4. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập;

2.5. Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh theo phân cấp;

2.6. Tham mưu cho Giám đốc Sở, Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong việc xét cấp chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

2.7. Giúp giám đốc Sở, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

2.8. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, đăng tải và cung cấp thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh);

2.9. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

2.10. Tổng hợp, thống kê, báo cáo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động xây dựng; hỗ trợ và phát triển Doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh và các lĩnh vực khác theo chức năng, nhiệm vụ và Giám đốc Sở giao;

2.11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Tin liên quan

Phòng Quản lý xây dựng(12/11/2014 10:43:22 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.