Trang chủ Các phòng ban Phòng kinh tế

Phòng Kinh tế - Vật liệu xây dựng
(Ngày đăng :01/03/2023 12:00:00 SA)

Trưởng phòng: Ông Bùi Văn Chính

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Phó Trưởng phòng: 

- Trình độ chuyên môn: 

- Điện thoại: 0213 3.875 477

- Mail: 

1. Chức năng

Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực Kinh tế xây dựng và Vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Về Kinh tế Xây dựng:

a. Hướng dẫn, kiểm tra công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; tổ chức lập để Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo phân cấp: Các tập đơn giá xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong danh mục định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương;

b. Lập và hướng dẫn quản lý chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở bao gồm: Xử lý rác thải; xử lý nước thải; dịch vụ công ích đô thi; trồng, chăm sóc duy trì cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị; cấp thoát nước…;

c. Lập và công bố chỉ số giá xây dựng công trình hàng quý theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc báo cáo giá VLXD của các địa phương, các đơn vị sản xuất VLXD;

2.2. Về Vật liệu xây dựng:

a. Tổ chức lập, thẩm định quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b. Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng quốc gia, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

c. Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư, cấp chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư vật liệu xây dựng thông thường;

d. Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;

e. Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

f. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng;

g. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

h. Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

i. Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

2.3. Công tác báo cáo: Tổng hợp, thống kê, báo cáo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Kinh tế xây dựng và Vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng và các lĩnh vực khác theo chức năng, nhiệm vụ và Giám đốc Sở giao;

2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Tin liên quan

Phòng Kinh tế - Vật liệu xây dựng(12/11/2014 10:46:47 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.