Trang chủ Các phòng ban Phòng thanh tra

Phòng Thanh tra
(Ngày đăng :01/03/2023 12:00:00 SA)

 

I. Phụ trách phòng: Ông Nguyễn Đức Cường 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng 
- Điện thoại: 0213 3.790 570 
- Mail:

1. Chức năng

 a. Thanh tra Sở Xây dựng (gọi tắt là Thanh tra Sở) thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác: thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành Xây dựng, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 b. Thanh tra Sở chịu sự lãnh đạo, điều hành của Giám đốc Sở Xây dựng; hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng.

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 2.1. Theo quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12:

 a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

 b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

 c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

 d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

 e) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

 f) Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

 g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

 h) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết.

 i) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 k) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

 2.2. Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

 b) Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

 c) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

 d) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

 2.3. Theo Điều 8, Nghị định số 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ:

 a) Khảo sát, thu thập thông tin làm cơ sở xây dựng kế hoạch thanh tra theo định hướng của Thanh tra Bộ, trình Giám đốc Sở phê duyệt, báo cáo Thanh tra Bộ.

 b) Thực hiện thanh tra chuyên ngành theo nội dung quy định tại Điều 11 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ trong phạm vi thẩm quyền quản lý.

 d) Thường trực công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 g) Chủ trì hoặc tham gia các đoàn thanh tra liên ngành do các sở, ngành, địa phương thành lập; tham gia các đoàn thanh tra do Thanh tra Bộ thành lập.

 2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.Tin liên quan

Phòng Thanh tra(12/11/2014 10:47:59 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.