Trang chủ Tin tức - sự kiện Tin hoạt động sở

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020
(Ngày đăng :30/12/2020 12:00:00 SA)

Ngày 30/12/2020, Sở Xây dựng Lai Châu đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Thái Lực - Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Trong năm 2020, Sở Xây dựng đã thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong đó có nhiều nhiệm vụ đã thực hiện vượt kế hoạch, yêu cầu đề ra, cụ thể như sau:

- Công tác cải cách hành chính: Đã tích cực thực hiện đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và cung cấp DVC trực tuyến của Sở; tham mưu UBND tỉnh công bố 26/47 TTHC thực hiện cung cấp dịch vụ công công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ 55,3 %; trong đó có 26/26 TTHC được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt tỷ lệ 100%. Giảm thời gian cấp phép xây dựng từ 30 ngày (theo quy định) xuống còn 12 ngày làm việc; đối với nhà ở riêng lẻ từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc; thời gian thẩm định quy hoạch từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc; giảm thời gian thẩm định thiết kế cơ sở, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán từ 3 đến 10 ngày; thời gian cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ 20 ngày làm việc xuống còn 18 ngày làm việc; giảm thời gian cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III từ 10-15 ngày làm việc. Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” và trên phần mềm Hệ thống một cửa điện tử (dichvucong.laichau.gov.vn) đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định; đã tiếp nhận 359 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, công dân, kết quả: 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trong đó có 329/343 hồ sơ được giải quyết trước hạn (đạt 95,9%).

- Công tác quản lý hoạt động xây dựng: Công tác thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình được quan tâm, quản lý chặt chẽ, bảo đảm kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế và dự toán công trình phù hợp với các quy định của pháp luật và nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn của các công trình xây dựng, chống thất thoát và lãng phí nguồn ngân sách đầu tư của nhà nước. Trong năm, đã thực hiện thẩm định 82 công trình với giá trị 354 tỷ đồng, sau thẩm định là 342 tỷ đồng, cắt giảm 3,53%.

- Công tác quản lý kinh tế, vật liệu xây dựng: Đã tăng cường, tập trung hướng dẫn các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư thực hiện theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn. Tham mưu UBND tỉnh ủy quyền và chủ động tổ chức khảo sát xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn. Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường hằng tháng đảm bảo theo quy định.

- Công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng: Sở đã tích cực kiểm soát chặt chẽ hồ sơ chất lượng, nghiệm thu công trình; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra thực thi pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, từ đó đánh giá chất lượng công trình và đề xuất các giải pháp kỹ thuật phòng ngừa các sự cố, tai nạn lao động trong thi công xây dựng, đặc biệt là các sự cố, tai nạn liên quan, đồng thời đưa ra các đề nghị, kiến nghị liên quan đến công tác tổ chức thực hiện pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động của các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

- Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản: Sở Xây dựng đã thực hiện tốt việc tham mưu cho UBND tỉnh trong quản lý nhà ở, công sở. Quản lý Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, thực hiện công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định. Tham mưu cho UBND tỉnh phê phê duyệt điều chỉnh danh sách hộ nghèo được phê duyệt tại Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đã hoàn thành giải ngân cho vay đối với 1.484 hộ tương ứng 1.484 căn (đạt 90,76%)

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Đã thực hiện 03 cuộc thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, công tác cấp phép xây dựng, công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN số tiền: 28.788.000 đồng; Giảm trừ qua thanh toán: 101.270.000 đồng.

- Công tác thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp: Đã thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước được cấp trên giao như: cử viên chức tham gia Đoàn kiểm tra chất lượng, an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình; thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng. Thực hiện nhiệm vụ dịch vụ tư vấn (thu đảm bảo nhiệm vụ chi) với tổng số tiền là 1.060 triệu đồng đạt 100% kế hoạch được giao.

Tại Hội nghị, công chức, viên chức đã tích cực thảo luận các vấn đề còn tồn tại của năm 2020, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

Đồng chí Sùng Thị Sua - Phó Bí thư chi bộ - Phó Giám đốc Sở thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Đồng chí Lê Thị Tình - Kế toán Sở thông báo cáo tài chính năm 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Bí thư chi bộ - Giám đốc Sở trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Bí thư chi bộ - Giám đốc Sở trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

Công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp đã ghi nhận kết quả của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở trong năm 2020, đề nghị công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy trong năm 2021 và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị; rà soát lại công tác quy hoạch cán bộ; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã ban hành và trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức bộ máy, quy hoạch cán bộ.

2. Tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

3. Tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã sửa đổi, bổ sung, tham mưu lãnh đạo Sở các văn bản thay thế, trình UBND tỉnh ban hành cho phù hợp với quy định hiện hành.

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

6. Thực hiện xây dựng văn bản hướng dẫn, kiểm tra và đề ra giải pháp quản lý chất lượng công trình, nhất là công trình xây dựng bằng vốn khác, vốn ngoài ngân sách.

7. Rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát điều kiện thực tế, đảm bảo các nhiệm vụ đề ra thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Sau ½ làm việc tích cực, với tinh thần dân chủ Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020 đã diễn ra thành công, tốt đẹp, thực hiện đầy đủ các nội dung Quy định tại Nghị đinh số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập./.

Tin liên quan

Ngày chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10)(03/10/2022 2:15:31 CH)

Hội nghị công bố Chương trình phát triển Nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045(13/09/2022 2:00:09 CH)

Giám đốc Sở Xây dựng dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại trường mầm non Noong Hẻo(06/09/2022 11:18:04 SA)

Tổ chức "Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu"(25/08/2022 6:11:48 CH)

Lễ công bố Quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận đến năm 2035(20/08/2022 10:21:09 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.