Trang chủ Các phòng ban Văn phòng

Văn phòng Sở
(Ngày đăng :01/03/2023 12:00:00 SA)

 • Chánh Văn phòng: Ông Lê Quốc Khánh
  - Trình độ lý luận: Trung cấp
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
  - Điện thoại: 0213 3.878 237 
  - Mail: khanhlq.soxd@laichau.gov.vn
 • Phó Chánh Văn phòng: Bà Hoàng Thị Ngọc
  - Trình độ lý luận: Cao cấp
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 
  - Điện thoại:  0213 3.876 985 
  - Mail: ngocht.soxd@laichau.gov.vn
 • 1. Chức năng
  Văn phòng Sở Xây dựng (sau đây gọi tắt là Văn phòng) thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác: Tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng; cải cách hành chính; pháp chế; tài chính; tài sản; chính sách; lao động, tiền lương; hành chính văn phòng, quản trị mạng; văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; bảo mật, bảo vệ chính trị nội bộ; Quy chế dân chủ, dân vận chính quyền; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc hoạt động của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở.
  2. Nhiệm vụ, quyền hạn
  2.1. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ
  a. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức, sắp xếp bộ máy, biên chế của Sở Xây dựng theo phân cấp; dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
  b. Dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở; cấp trưởng, cấp phó của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện sau khi phối hợp, thống nhất với các Sở quản lý ngành, lĩnh vực liên quan;
  c. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở; quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, tiếp nhận, điều động, kỷ luật và đánh giá, nhận xét và phân xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
  d. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tham mưu thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
  e. Hướng dẫn, thẩm định vị trí việc làm của các phòng, đơn vị trực thuộc để tổng hợp, vị trí việc làm chung của Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; xây dựng kế hoạch biên chế hằng năm của Sở trên cơ sở vị trí việc làm đã được phê duyệt;
  f. Xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn và hàng năm theo phân cấp để đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ, quản lý;
  g. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị theo quy định;
  h. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo phân cấp;
  i. Xây dựng các Nội quy, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở, Quy chế dân chủ ở cơ sở và quy định có liên quan; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện theo quy định.
  2.2. Công tác cải cách hành chính, quản trị mạng
  a. Dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh;
  b. Xây dựng Đề án, tổ chức triển khai thực hiện và quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" của Sở;
  c. Xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính theo giai đoạn và hàng năm; đôn đốc, tổng hợp báo cáo về công tác cải cách hành chính của Sở;
  d. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc công tác rà soát, mở rộng, thu hẹp quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở theo giai đoạn và hàng năm;
  e. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Sở;
  f. Thực hiện công tác quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động trong cơ quan; quản lý và duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của Sở;
  g. Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở. Quản trị trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng bao gồm: Quản lý, vận hành, cập nhật, viết bài, duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử; quản lý mạng nội bộ; theo dõi cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành Xây dựng; biên tập, xử lý và cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử của Sở; theo dõi và đôn đốc việc trả lời các câu hỏi của các tổ chức, cá nhân trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
  2.3. Công tác pháp chế

a. Về công tác xây dựng pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc giúp Giám đốc Sở: Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, đề nghị Sở Tư pháp thẩm định.

b. Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương;

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

c. Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

d. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc: Lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc cơ quan; tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan; tham mưu, giúp Giám đốc Sở định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

e. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc: Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương gửi Sở Tư pháp theo quy định.

f. Về công tác bồi thường của Nhà nước

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

g. Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

h. Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc: Tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.

2.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

Theo dõi, kiểm tra các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng; đồng thời tham mưu cho Giám đốc Sở giải quyết, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

2.5. Công tác cấp chứng chỉ hành nghề

Tham mưu cho Giám đốc Sở, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong việc tiếp nhận hồ sơ, thi sát hạch, tổ chức xét, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn việc cấp, cấp lại, thu hồi các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh, theo quy định của pháp luật.

2.6. Công tác minh bạch tài sản, thu nhập

Hướng dẫn, đôn đốc kê khai tài sản thu nhập, tổng hợp báo cáo, lưu hồ sơ cán bộ, công chức, CNVC theo phân cấp và quy định.

2.7. Công tác quản lý tài chính, tài sản

a. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách chế độ đãi ngộ đối với công chức thuộc Sở theo quy định;

b. Mua sắm tài sản, máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Sở theo kế hoạch được lãnh đạo Sở phê duyệt;

c. Đảm bảo chế độ thu chi tài chính chính xác rõ ràng đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu chi tiêu hợp lý trong phạm vi cơ quan; thực hiện công khai tài chính và các chế độ chính sách cho công chức, viên chức, người lao động;

d. Phụ trách bộ phận làm nhiệm vụ kế toán; thực hiện quyết toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định.

2.8. Công tác hành chính văn phòng

a. Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chuẩn bị nội dung và tổ chức các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết về công tác chuyên môn của cơ quan, ngành và các hội nghị tập huấn nghiệp vụ của ngành;

b. Tổ chức để lãnh đạo Sở tiếp khách, làm việc với khách, trực tiếp đón tiếp và bố trí nơi ăn nghỉ khách đến làm việc, thăm thân với cơ quan khi được lãnh đạo giao;

c. Giải quyết các thủ tục hành chính cho cán bộ, viên chức để quan hệ giao dịch công tác;

d. Đảm bảo thường xuyên nhiệm vụ bảo vệ cơ quan; quản lý kho, quỹ; phương tiện thiết bị làm việc và sinh hoạt; đảm bảo trật tự trị an, phòng cháy chữa cháy và các tệ nạn xã hội khác trong phạm vi cơ quan và khu vực; điều hành ô tô phục vụ lãnh đạo và cán bộ CC,VC cơ quan;

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Giám đốc Sở.

2.9. Công tác Văn thư - lưu trữ

a. Tiếp nhận, xử lý, quản lý công văn đến và chuyển văn bản đã được xử lý cho Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn và phát hành văn bản đi theo quy định;

b. Chịu trách nhiệm quản lý con dấu, kiểm soát văn bản do Sở phát hành theo đúng quy định về công tác văn thư, lưu trữ và các quy định hiện hành;

c. Thu thập, chỉnh lý, phân loại và hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ; lập kế hoạch bảo quản hồ sơ, tài liệu đưa vào lưu trữ theo quy định; xác định giá trị tài liệu lưu trữ, định kỳ nộp tài liệu lưu trữ cho Trung tâm Lưu trữ tỉnh và tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của Nhà nước. Phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ theo chế độ quy định của nhà nước.

(Thực hiện theo Quy chế Văn thư, lưu trữ của Sở Xây dựng)

2.10. Công tác công nhận đề tài, sáng kiến và Thi đua, khen thưởng

a. Đề tài, sáng kiến: Tham mưu cho Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Xây dựng theo quy định.

b. Thi đua, khen thưởng: Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan và trong phạm vi quản lý của ngành Xây dựng; tổng hợp, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác chuyên môn; báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

2.11. Công tác tổng hợp, báo cáo và công tác khác

a. Tổng hợp, thống kê, báo cáo về công tác tổ chức bộ máy, số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; công tác minh bạch tài sản, thu nhập; pháp chế; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ; thực hiện Quy chế dân chủ, dân vận chính quyền; bảo mật, bảo vệ chính trị nội bộ và các lĩnh vực khác theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và Giám đốc Sở giao;

b. Thừa lệnh Giám đốc Sở giải quyết các hoạt động phát sinh trong nội bộ cơ quan, đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Giám đốc Sở.

 

Tin liên quan

Văn phòng Sở(12/11/2014 10:39:06 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ XÂY DỰNG

Chịu trách nhiệm nội dung: Sùng Thị Sua - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: (0213) 3876 985; Fax: (0213) 3792 385 Email: soxd@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn "http://sxd.laichau.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website.